RETTELSE!!! Ekstraordinært årsmøde – Søndag d. 14. marts 2021 kl. 14:00

RETTELSE!!!

Vi er blevet gjort opmærksom på at der er en fejl i indkaldelsen, under afsnittet om tilmelding og stemmeret. Der er en fejl i datoen for seneste indsendelses dato for deltagere og eventuelle kandidater, her er skrevet 7. marts, dette er naturligvis forkert da 3 uger før årsmødet er søndag den 21. februar.

Kære alle klubber

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

 

Da flere medlemmer af bestyrelsen har valgt at trække sig af forskellige årsager siden det sidst afholdt ordinære årsmøde, har bestyrelsen besluttet at der skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen fremfor at fortsætte med vakante pladser. I henhold til vedtægternes §9 stk. 7 indkalder bestyrelsen derfor til ekstraordinært årsmøde med henblik på supplerende valg til bestyrelsen.

 

Det ekstraordinære årsmøde afholdes:

 

Søndag d. 14. marts 2021 kl. 14:00

i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

 

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøde:

 

  1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Jan Darfelt, chefkonsulent i DIF)
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Valg til næstformand (Bestyrelsen foreslår Kirsten Sørensen til posten)
  4. Valg af 3 (4) bestyrelsesmedlemmer
  • 3 bestyrelsesmedlemmer
  • samt 1 bestyrelsesmedlem såfremt Kirsten Sørensen vælges som næstformand, da hun pt. er bestyrelsesmedlem


(Bestyrelsen foreslår Helle Loft, Emanuel Valeri, Finn Madsen og Peter Stokkebroe til posterne)

 

  1. Valg af 1. suppleant (Bestyrelsen opstiller Thomas Nielsen)
  2. Valg af 2. suppleant (Bestyrelsen opstiller Davith Hegaard)

 

Hvis en forening ønsker at opstille kandidater til enten næstformand, bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes man sende en mail til formand Karen Pedersen på formand@sportsdans.dk. Alle kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts 21. februar 2021. Kandidaterne vil derefter blive offentliggjort på sportsdans.dk. Vi gør opmærksom på at man jf. vedtægterne §9.13 ikke kan opstille efter den nævnte deadline eller på dagen.

 

Tilmelding og stemmeret

Bestyrelsen gør opmærksom på at alle foreninger skal senest 3 uger før årsmødet (senest 7. marts 21. februar 2021) indsende en fortegnelse over deres deltagende repræsentant(er). Dette sendes til formand@sportsdans.dk.

 

Hver forening har ret til at stille med én repræsentant pr. påbegyndt 100 medlemmer, dog maks. 3 repræsentanter (101 medlemmer = 2 repræsentanter, 201 og derover medlemmer = 3 repræsentanter). Hver repræsentant vil have én stemme hver til årsmødet. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

Antallet af repræsentanter opgøres efter de seneste medlemstal (medlemstal for 2020). Har foreningen ikke rettidigt indberettet medlemstal, samt indbetalt kontingent til DS, vil foreningen ikke have stemmeret. Ligeledes vil foreningen heller ikke have stemmeret, såfremt dennes repræsentanter ikke er tilmeldt årsmødet rettidigt (senest 7. marts 21. februar 2021) (jf. §9.10).

 

Af hensyn til at begrænse antallet af deltagere pga. COVID-19, har bestyrelsen besluttet kun at åbne årsmødet for deltagelse af dirigent, DS’ bestyrelsesmedlemmer, opstillede kandidater til valg, foreningsrepræsentanter med stemmeret samt gæster til bestyrelsen (inviteret af formanden). Det er derved ikke muligt at deltage på årsmødet udelukkede som observatør/foreningsrepræsentant uden stemmeret. Bestyrelsen gør derfor opmærksom på at foreninger der ikke har indberettet medlemstal for 2020 eller tilmeldt repræsentanter rettidigt, derfor ikke kan deltage i årsmødet.

 

Praktisk

Da dette er et ekstraordinært årsmøde, vil der kun være enkel forplejning ved ankomst. Forud for mødet vil bestyrelsen udsende en række forholdsregler for COVID-19, så vi kan sikre en hensigtsmæssig afholdelse af det ekstraordinære årsmøde.

 

Ifølge DS’ vedtægter er årsmøder med fysisk fremmøde. Bestyrelsen tager dog forbehold for at mødet flyttes af hensyn til antal tilmeldte eller afholdes virtuelt i henhold til force majeure.  Sidstnævnte såfremt myndighedernes forsamlingsforbund ikke tillader os at mødes fysisk eller at bestyrelsen vurderer at et fysisk møde er uforsvarligt jf. smittetal eller øvrige forhold. Dette udmeldes senest 8. marts 2021, når vi kender situationen til den tid bedre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Danmarks Sportsdanserforbund

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →