Invitation til årsmøde den 15/11-2020

Hermed indkaldelse til DS’ årsmøde den 15. november 2020

Sted:
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tid:
10.30 (forventes færdig ca. 16.00)

Dagsorden i flg. vedtægter.

 1. Bestyrelsen aflægger beretning (Herunder accept af de af bestyrelsen forhåndsgodkendte klubber)
 2. Bestyrelsen aflægger regnskab for det seneste afsluttede regnskabsår og fremlægger aktuel balance for indeværende år.
 3. Forbundets planer for det kommende år, herunder økonomisk prioritering
 4. Valg
  • Formand
  • 3 bestyrelsesmedlemmer (Jimmi, Kirsten, Micki, alle 3 er villige genvalg)
  • 1 suppleant til bestyrelsen
  • 1 suppleant til appeludvalget
  • 1 registreret eller statsaut. Revisor (for 1 år)
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtagelse af klubbernes kontingent for 2021
 7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DS skriftligt i hænde senest 3 uger før årsmødet. Forslag kan være enten være konkrete lovforslag eller beslutningsforslag. Forslagsret har bestyrelsen og foreningerne. Personer, der stiller op til bestyrelsesposter, skal senest 3 uger før årsmødet skriftligt tilkendegive sin genopstilling eller kandidatur for DS’ bestyrelse. Ret til at opstille personer til bestyrelsesposter har bestyrelsen og foreningerne.

Hver forening skal senest 3 uger før årsmødet sende en fortegnelse over deres repræsentant(er).

Stemmeberettiget på årsmødet er foreningernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DS’ bestyrelse. Hver forening har ret til at stille med en repræsentant pr. påbegyndt 100, dog maks. 3 repræsentanter. Hver repræsentant har en stemme hver. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Der tages i øvrigt forbehold for udmeldinger fra regering i forhold til forsamlinger.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Karen Pedersen
på vegne af bestyrelsen i Danmarks Sportsdanserforbund