Hvad er ATK

Hvad er ATK

Det aldersrelaterede træningskoncept er udviklet af Team Danmark og i 2005 udkom den første bog “Aldersrelateret træning” – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge.
En bog med samlet overblik over den aktuelle forskning omkring træning og talentudvikling af børn og unge. Bogen henvender sig til alle trænere, forældre, pædagoger og andre interesserede, der ønsker viden og indsigt i aldersrelateret træning – ”best practise”.
Sidenhen er der udarbejdet 23 idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i Team Danmark-støttede forbund, heriblandt Danmarks Sportsdanserforbund med bogen ATK Sportsdans. Bogen blev påbegyndt i 2012 og udkom i 2015.

Træningskonceptet anviser, hvorledes træning i de tre grupper:

før puberteten
under puberteten
efter puberteten

kan udføres mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i danserens/atletens fysiske, mentale og sociale udviklingsmæssige niveau – beskrevet som udviklingstrapper.

Der er sket rigtig meget siden den første ATK bog i 2005 og Team Danmark har i 2016 relanceret med ATK 2.0 – en ajourført og opdateret udgave, med den seneste tilgængelige viden og forskning og den mest hensigtsmæssige træningspraksis i et langsigtet udviklingsperspektiv. Blandt det nye, som er blevet tilføjet, er kapitler om sportspædagogik, atletuddannelse og anbefalinger til hvorledes den tekniske viden kan overføres til et praktisk perspektiv.

Ud over ny viden præsenterer bogen også et markant fokusskifte i talentudvikling. Fokus er nu flyttet over på det samlede miljø, som udøver/talentet befinder sig i. ATK 2.0’s primære målgruppe er trænere og derfor skrevet til trænerne.

Nedenstående figur opsummerer, hvilke fællestræk gode talentudviklingsmiljøer ofte er kendetegnet ved. Trænere, forældre, dansere, klubber og ledere kan lade sig inspirere af de konkrete anbefalinger i deres daglige arbejde.

ATK-implementering

Meget energi er lagt i selve udviklingsprocessen af ATK Sportsdans og ATK 2.0 og nu er tiden kommet til at arbejde lige så målrettet med implementeringen.
Vi skal videreudvikle DS’s træneruddannelse, organisationen, klubberne og hensigtsmæssig konkurrencestruktur alt sammen med henblik på rekruttering, fastholdelse og udvikling.

DS har fået godkendt en 3-årig implementeringsplan, der løber fra 2019-2021. Med implementeringen af ATK Sportsdans ønsker DS at opnå en bredt accepteret fælles træningskultur og derved en rød tråd i den træning som dansere overalt i Danmark tilbydes uanset alder og niveau.

Vi vil løbende opdatere jer her på siden med tilbud, der både henvender sig til klubber, trænere, forældre.

Implementeringsteamet består af sportschef Mette Elkjær, som er projektleder samt Helle Loft Jensen, som er faglig ansvarlig.

Har din klub eller har du som træner i DS regi ikke allerede fået udleveret bogen, er du velkommen til at rette henvendelse til formand@sportsdans.dk

ATK 2.0 kan downloades via dette link: https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf?

Forløbets hovedpunkter fra første år er skitseret nedenfor:

År 1, 2019

Udarbejdelse af implementeringsplan og præsentationsmateriale

ATK synliggøres på hjemmesiden via platform, som løbende udvikles.

2 “kick off-møder”- (som afholdes ifm ranglister)

Her præsenteres ATK for forbundets klubber og trænere

 • “Kick off-møde” i København d. 28 september ifm. 2. rangliste latin
 • “Kick off-møde” i Århus d. 2 november ifm. 3. rangliste latin

Nedsættelse af træneruddannelsesudvalg. 

Udvalget består af: Mette Elkjær, Helle Loft, Sofie Kruse, Frank Radich, Michelle Abildtrup, Bjørn Bitsch, Jesper Frederiksen og Viktoria Franova. Andre som er interesseret kan melde sig – gerne så meget input som muligt.

Udvalget skal i 2019 udvikle en ny DS træneruddannelse med baggrund i ATK

Opstart og kommunikation med dommerudvalg og turneringsudvalg omkring

 • Miniturneringer (se senere punkt)
 • Samarbejde omkring brugen af internationale dommere ifm. 2. rangliste i latin og 2. rangliste standard 2019, som første trin mod åbne WDSF turneringer som ranglister?
 • Mulighed for åbne WDSF-turneringer som ranglister fra 2020

Offentliggørelse og færdigudvikling af ATK udviklingstilbud til DS klubber:

Helle Loft tager kontakt til trænerne i alle DS’s klubber med henblik på orienteringsmøde og dialog omkring ATK og implementering mm. Målet med disse udviklingstilbud er, at sikre at forandringen er praksisfunderet fremfor praktikerfunderet – dette sker ved en blåstempling i form af certificering, hvor fokus fastholdes på implementeringsprocessen.

 • Årlig ATK kongresmøde
 • Mulighed for individuel sparring med HLJ, hvor klubberne fremfører behov
 • Træneruddannelse inkl. DIF træner 1 og 2 uddannelse

Afholdelse af 2 miniturneringer 

Der afholdes en i øst og en i vest som pilotprojekt med efterfølgende evaluering. Herefter nedskrives det færdige koncept.

Ansvarlig: Mette, DS turneringsudvalgsformand og Helle Loft. Sidstnævnte som faglig ansvarlig.

Aktivitetsdag for dansernes støttepersoner (forældre, trænere og klubledere)

Afholdes i Odense d. 20. oktober 2019

 • Oplæg fra diætist, ny ernæringsstrategi – hvorfor og hvordan
 • Oplæg omkring “dual career” – kombinationen af skole og sport

Opstart at elitetrænernetværk

 • En elitetræner er defineret som en coach for en bruttogruppe, elite eller verdensklasse dansepar. Træneren tilbydes optagelse på årlig basis
 • Ideen med netværket er, at vi får et forum, hvor vi alle kan mødes og vidensdele med hinanden. Vi har ligeledes mulighed for at indkøbe forskellige oplægsholdere undervejs
 • Netværket er også et sted, hvor vi, som den kulturelle ledelse kan mødes og drøfte vores ansvar samt de tendenser, vi løbende ser i vores kultur.

Opstart af “advisory board”

 • ”Advisory boardet” er en direkte kommunikationsplatform mellem eliteklubberne, danserepræsentanten og DS’s eliteudvalg.
 • En eliteklub er defineret som en klub, der har min. 1 dansepar optaget i bruttogruppen, elitegruppen eller som verdensklasse par. Der tilbydes optagelse på årlig basis

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Implementeringsteamet:

Sportschef og projektleder Mette Elkjær (e-mail: sportschef@sportsdans.dk og mobil: 22630299)

Faglig ansvarlig Helle Loft Jensen (e-mail: kc@sportsdans.dk mobil: 22621988)

 

 

Seneste 5 opslag under ATK