OPDATERET! Træner uddannelse 2020

Danmarks Sportsdanserforbunds træneruddannelse

På baggrund af udarbejdelsen og implementeringen af ATK (aldersrelateret træning) i Sportsdans, er vi nu klar med et udviklingstilbud til DS klubber/trænere i form af en opdateret træneruddannelse, hvor vi med det nye uddannelsesmateriale har fået integreret ATK-materialet.

Uddannelsen er opdelt i 3 niveauer.

Niveau 1: Her kan alle trænere starte deres træneruddannelse. Uddannelsen giver træneren viden om børn/unges udvikling og forudsætninger samt færdigheder indenfor teknisk, fysisk-motorisk indlæring, så træneren kan planlægge og gennemføre børne/ungdomsvenlig træning med henblik på rekruttering, udvikling og fastholdelse.

Fagområder:

 • Teknisk træning. Musik og musikforståelse – teori og praktisk anvendelse i undervisningen.
 • Fysisk-Motorisk træning: Øvelsesbank med ideer til træningsøvelser
 • Didaktik og pædagogik: Undervisning af børn og unge og tilrettelæggelse af samme.
 • Sportspsykologi: Fokus på hvordan man skaber et godt miljø:
 • Idrætsskader: Idrætsskader – nej tak.

DIF’s træneruddannelse 1 & 2 vil blive inkluderet i niveau 1 & 2 ’s pensum.

Niveau 2: Retter sig mod trænere som har et par års erfaring og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Man skal have gennemført træner 1 niveau for at deltage.

Niveau 3: Dette er for elitetrænere, som DS indbyder til samarbejde. Man skal have været igennem niveau 1& 2 for at indbydes til dette niveau.

Sportsdans ATK træneruddannelse niveau 1

Formelle Krav:

Uddannelsen henvender sig til alle/trænere der ønsker at starte deres træneruddannelse, eller opkvalificerer deres kompetencer.

Adgang til uddannelsen opnås ved bestået stopprøve i dansefærdigheder. Pensum består af ”Golden Combinations” i følgende danse:

 • Cha Cha Cha, Samba og Jive
 • Vals, Tango og Quickstep

Ovennævnte sammensætninger danses solo og med partner – både som herre og dame med musik.

Deltagere erhverver sig selv litteraturen. Pensum til stopprøven kan I finde i nedennævnte bøger. Kontakt Helle Loft Jensen/Frank Radich hvis der er spørgsmål omkring faagbøgerne.

 • Guy Howard IDTA: Technique of Ballroom Dancing
 • Walter Laird: The Laird Technique of Latin Dancing
 • Imperial: ISTD Technique of Ballroom Dancing
 • Imperial: ISTD Technique of Latin American
 • WDSF: Technique Books

Dato: 7.6.2020

 

DIF Træner 1

E-LÆRING OG KURSUSDAG

Træner 1 e-læring

 • Idrætsskader – nej tak!
 • Børn og unges udvikling
 • Træningslære
 • Trænerrollen

E-læringsmodulerne skal være afsluttet før træningsdagen.

Træner 1 kursusdag

Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne Børn og Unges udvikling. Træningslære og trænerrollen.

Dato: 20.6.2020 – Sportens Hus, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

 

Fysisk-motorisk træning.

 

 “Den fysiske forståelse af kroppens arbejde i dans foregår på gulvet og indgår som en del af den motoriske træning. Eksempler til hvordan fysisk træning kan bruges i dans vil blive koblet til den fysisk – motoriske træning, og heri vil også indgå hvad det vil sige at lave skadesforbyggende arbejde”

 

Varighed:

5 timer, inklusiv praktisk forklaring og udførelse af øvelserne.

 

Undervisere på uddannelsen:

Ashli Williamson & Bjørn Bitsch

 

Uddannelsesmateriale (pensum) Øvelser indenfor:

 • Motoriske kompetencer
 • Æstetiske kompetencer
 • Kroppens koordination
 • Fysikken og smidigheden
 • Og øge den generelle kropsbevidsthed

 

 • Temaets formål:
 • at give træneren en vidensbank af øvelser, der er gode, sunde og anatomisk korrekte, og er med til at forbedre og styrke de fremtidige elevers:
 • Motoriske kompetencer
 • Æstetiske kompetencer
 • Kropskoordination
 • Fysik og smidighed
 • Generelle kropsbevidsthed
 • Da alle øvelser er illustreret til musik, giver dette også en forbedret musikforståelse.
 • Temaets Kompetencemål
 • De kompetencer, som træneren gerne skal besidde efter uddannelsen, er:
 • At være i stand til at forklare og vise samtlige øvelser på en anatomisk korrekt måde, sådan at man undgår skader og overbelastninger hos fremtidige dansere.
 • At være i stand til at vide, i hvilken alder de forskellige øvelser skal bruges.
 • At vide i hvilket omfang og hvor meget øvelserne skal

 

 

Fysisk træning og skadesforebyggelse

 

Varighed:

1 ½ time, hvori praktiske eksempler medtages

 

Underviser på uddannelsen:

Simon Søndergaard

 

Hovedmål:

At træneren får kendskab til de typiske belastninger sportsdansere bliver udsat for under

træning og konkurrence, At trænerne bliver præsenteret for koncepter omhandlende

skadesforebyggelse.

Fagområder

– Anatomi

– Arbejds- og træning fysiologi

– Forståelse af almen styrketræning

 

Temaets formål: At give deltagerne en forståelse af forskellen på den hovedsageligt ploymetiriske belastning

af underkroppen og den overvejende statiske belastning af overkroppen.

At give deltagerne forståelse for kroppens evne til at modstå belastninger samt, hvordan

kroppen kan styrkes i de sportsspecifikke områder.

Temaets Kompetencemål:

Praktiske kompetencer

De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er:

– At kunne lave opvarmningsøvelser, der skadesforebygger udvalgte kropsdele mod en

specifik belastning.

– At have forståelse for udøverens ugentlige belastning og træningstilstand og derudfra

kunne træffe beslutninger om fremtidig hensigtsmæssig belastning.

Teoretiske kompetencer

For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer

der bør være på plads. Det medfører, at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne

kunne:

– Identificere faren ved forskellige belastningstyper.

– Kende de anatomisk udsatte områder i sportsdans.

– Have forståelse for fysisk konditionering af kroppen og hvordan fysisk træning kan

være med til at forebygge skader.

– Have en forståelse for periodisering og træningsplanlægning.

 

Dato:21.6.2020 Sportens Hus, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

 

Teknisk Træning

Teknisk træning: Pensum i Latin og Standard – iht niveau

 

Varighed:

4 timer, inkl. teori, praksis og brug cases/scenarier.

Undervisere på uddannelsen:

Frank Radich

Uddannelsesmateriale (pensum)

 1. Kommunikationsteori og -praksis baseret på ATK (hvad kommunikeres til hvem og hvordan?)
 2. Teoribøger i henholdsvis standard og latin

Temaets formål:

At udvikle trænerens evne til at formidle dansetekniske variationer og principper, herunder variere sin formidling afhængig af målgruppen.

Der lægges vægt på at sikre:

 1. faglighed i kommunikationen, dvs. rigtigheden i det der formidles (hvad formidles der?)
 2. evne til at tilpasse formidlingen til målgruppen og alderen på samme, herunder valg af relevante variationer samt valg af danseteknik (hvem formidles der til?)
 3. måden der formidles på, herunder struktur i formidlinger, dvs. om denne er klar, tydelig og let forståelig, samt inddragelse af differentierende undervisningsmetodikker, herunder brug af verbale, visuelle, perspektiverende elementer (hvordan formidles der?)

Temaets Kompetencemål

Målet er at udvikle træneres praktiske såvel som teoretiske formidlingsevner.

Praktiske kompetencer

De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er:

 • Færdigheder i konkret formidling af bestemte tekniske variationer i de forskellige standard og latinamerikanske danse
 • Evne til at differentiere formidlingen afhængig af målgruppen – det være sig aldersbestemt, niveau-bestemt, gruppe vs. individuel, mand vs. kvinde, etc.
 • Har forståelse for valg af passende variationer og teknikker afhængig af den konkrete situation
 • Kan højne effektiviteten i indlæringen ved både at forklare/beskrive, vise og perspektivere variationer og teknikker

Teoretiske kompetencer

For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på plads. Det medfører, at når uddannelsen er gennemført, så har træneren:

 • Generel bedre forståelse for kommunikation og formidling, samt vigtigheden af at tilpasse denne til målgruppen
 • Indsigt i relevante basic-variationer fra de 10 standard og latinamerikanske danse, samt overblik over sværhedsgraden af de enkelte variationer og hvilke variationer der typisk passer bedst til hvilke målgrupper (fx aldersgrupper)
 • Indsigt i relevant teknikker, principper og dansefaglige udtryk til beskrivelse af forskellige kropsbevægelser, herunder evnen til at dekomponere en bevægelse til elementer der kan formidles og arbejdes med separat
 • Kan differentiere brugen af diverse teknikker, principper og dansefaglige udtryk afhængig af målgruppen

 

Dato:

22.8.2020

 

 

Trænerfilosofi.

 

 

Varighed:

2 timers oplæg og dialog inkluderende praktiske redskaber til trænergerningen

 

Underviser på uddannelsen

Mette Elkjær.

 

Hovedmål:

At træneren bliver bevidst om egen rolle som kulturleder i sporten og tager bevidste valg ift. hvad han/hun ønsker at fremme og hæmme i kulturen.

 

Fagområder

 • Kulturudvikling
 • Talenthuset
 • Personlig ledelse
 • Eget fundament som træner

 

 

Uddannelsesmateriale (pensum)

Trænerrollen – Danmarks idrætsforbund (DIF)

 

Temaets formål:

At trænerne for kendskab til forskellige måder at være træner på og tager bevidste valg omkring sin egen rolle som træner. Træneren skal udvikle en personlig træner filosofi, som kan underbygge sund og bæredygtig talentudvikling, der fastholder, udvikler og bidrager til trivsel og mental sundhed.

 

Temaets kompetencemål:

Praktiske kompetencer

De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er:

 • Bevidsthed om egen rolle i kulturskabelsen samt egne styrker og svagheder
 • En bevidst og velfunderet trænerfilosofi, som kan underbygge sund og bæredygtig talentudvikling, der er i forlængelse af talenthusets værdier.
 • Kan agerer i dansesportens dilemmaer ud fra eget værdisæt og egen trænerfilosofi.

 

Teoretiske kompetencer

For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer der bør være på plads. Det medfører at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne kunne:

 • Har kendskab til forskellige måder at være træner på
 • Har kendskab til og forståelse for kulturudvikling og trænerens rolle heri – Har kendskab og forståelse for talenthusets værdisæt.

 

Dato:

22.8.2020

 

 

Pædagogik

 

 

Varighed:

2-3 timers oplæg og dialog inkluderende praktiske redskaber til trænergerningen

 

Underviser på uddannelsen:

Head of International School of Billund: Camilla Uhre Fogh

 

Hovedmål:

 

At træneren får kendskab til viden om forskning på pædagogik af leg. Træneren lærer at bruge konkrete værktøjer til at skabe læring gennem leg.

 

Fagområder

-Pædagogik af leg

 

Varighed

 

2-3 timers oplæg og dialog inkluderende praktiske redskaber til trænergerningen

 

Temaets formål:

At inspirere og uddanne i pædagogik af leg. Trænere tilegner sig kompetencer og konkrete redskaber til implementering af pædagogik af leg med henblik på at skabe glæde og nysgerrighed for læring og støtte dansernes kreativitet, engagement og livslang lyst til dans og læring

 

Temaets Kompetencemål:

 

 • at forstå pædagogik af leg og lære konkrete værktøjer til brug i undervisning af dans
 • at strukturere træning sådan at interesse, glæde, flow og legende stemning kan opstå
 • at vække og stimulere interesse for læring

 

Sportspsykologi

 

Varighed:

2 timers oplæg og dialog inkluderende praktiske redskaber til trænergerningen

Underviser på uddannelsen:

Mette Elkjær

 

 

Hovedmål:

At træneren får kendskab til anerkendt viden om sund og bæredygtig talentudvikling.

Gennem relevant forskning relateret til nogle af de bedste nordiske talentudviklingsmiljøer

præsenteres redskaber, der kan skabe bæredygtige talentudviklingsmiljøer, hvor træneren

anses som en afgørende rolle.

 

Fagområder:

– Talentudvikling

– Det gode talentudviklingsmiljø

Varighed:

 

Uddannelsesmateriale (pensum)

Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse – Kristoffer Henriksen

Temaets formål:

At trænerne tilegner sig kompetencer og redskaber, der kan underbygge sund og

bæredygtig talentudvikling, der fastholder, udvikler og bidrager til trivsel og mental sundhed.

Temaets Kompetencemål:

Praktiske kompetencer

De praktiske kompetencer træneren bør besidde efter uddannelsen er:

– Kan støtte op omkring en holistisk dannelse gennem dansesporten

– Kan skabe rammer i klubmiljøet, der fordrer sund og bæredygtig talentudvikling

– Har kendskab til og kan agere ud fra talenthusets værdier

Teoretiske kompetencer

For at kunne besidde de praktiske kompetencer, er der en række teoretiske kompetencer

der bør være på plads. Det medfører at når uddannelsen er gennemført, så skal trænerne:

– Have kendskab til og forståelse for moderne talentudvikling, herunder talent

begrebet.

– Kender til kendetegn ved sunde og stærke talentudviklingsmiljøer og deres modpol

– Har kendskab og forståelse for talenthusets værdisæt

 

Danseklub som forening.

 

Varighed: 3 timer med hvor der både vil være oplæg og arbejde for deltagerne.

 

Underviser

Morten Helbo, Cand scient Idræt fra Århus universitet. Arbejder for DGI med bredde og udvikling i badminton.

 

Hovedmål

At tage fat i nogle af de generelle problemstillinger op som enhver forening står overfor: Frafald, frivillighed, markedsføring, foreningskultur og trænerproblematikker. Dette kunne være nogle af de elementer, der vil blive arbejdet med.

 

Temaets formål

 

At give deltagerne et holistisk billede af en forening i de problemstillinger der følger med.

At give deltagerne eksempler på løsningsforslag på problemer som andre foreninger har været i, og hvordan det kan relatere sig til deres egen forening.

At lade deltagerne arbejde case orienteret i forhold til situationen i deres egen forening.

 

Fremgangsmåde.

Kurset vil i høj grad rette sig mod konkrete problemstillinger i relevante danseklubber. Derfor vil klubberne inden kurset blive hørt til nogle af de problemstillinger de står med. Det er sådanne cases deltagerne kommer til at arbejde med.

 

Kompetencer

Evnen til at kunne identificere et problem i foreningen og behandle det løsningsorienteret.

Viden om foreningsarbejdet udenfor danseverdenen og hvordan et sådan syn ud mod andre foreninger kan styrke en given danseklub.

Forståelse af begreber som; frivillighed, sammenhørighed og foreningskultur.

 

Dato:

23.8.2020

 

Eksamen:

 

Varighed: Afsluttende eksamen indeholder 30 min’s forberedelse og 30 min’s eksamination i ukendte spørgsmål/dilemma hvor kursets emner kan inkluderes.

 

Dato: 29.8.2020

 

Pris for træner 1 uddannelse:

Ansøger skal forvente følgende udgifter:

Ved tilmelding betales fuld rate på kr. 5000,00 uanset om stopprøve eller kurset bestås. Stopprøven afholdes min. 14 dage før kursus start. Dumper man første gang, er det muligt at prøve igen (dette vil foregå på selve kursusopstartsdagen) Gebyr. På kr. 250,- opkræves for 2. forsøg.

 

DS vil i 2020 bidrage med et tilskud på kr. 1500,00 til hver ansøger.

 

Kurset er bindende.

 

Simon Søndergaard projektleder – Helle Loft Jensen faglig ansvarlig